Privatlivspolitik

Datapolitik – sikring af dine data som klient den 25. maj 2018 trådte General Data Protection Regulation i kraft. Dette er en persondataforordning, som skal sikre behandlingen af personlige oplysninger/data. Læs mere på Datatilsynets hjemmeside. Oplysninger om Psykoterapeut Karina Bolunds behandling af dine personoplysninger. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger.

Karina Bolund behandler dine personoplysninger til følgende formål:
Til rådgivning og behandling af dig personligt vedrørende terapeutisk forhold.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
Behandlingen sker i overensstemmelse med artikel 6 og 7 i databeskyttelsesforordningen.

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger (delvist) på baggrund af

interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der

begrunder behandlingen, er at disse er nødvendige for at kunne rådgive og behandle dig angående terapeutisk forhold.

Kategorier af personoplysninger

Karina Bolund behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

KUN dit fornavn på din mappe. Ingen brug af adresse, telefonnummer og cpr.nr m.v.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Jeg videregiver ikke og overlader ikke dine personoplysninger til andre.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Dine personoplysninger stammer fra dig selv.

Opbevaring af dine personoplysninger

Psykoterapeut Karina Bolund opbevarer dine personoplysninger i 5 år efter sagens afslutning.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte Kbhpsykologen på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine

personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for

tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til Kbhpsykologens behandling af

oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Kbhpsykologen.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret):

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Psykoterapeut Karina Bolund behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse):

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning:

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for Psykoterapeut Karina Bolund almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må Psykoterapeut Karina Bolund  fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Psykoterapeut Karina Bolund  eller lovlige behandlinger af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Psykoterapeut Karina Bolund behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.